Kontakta oss

info@rorelsenikalmar.se 070 - 920 10 37

Avloppssystem

Lite historia

Enklare varianter av avloppssystem utvecklades redan före Kristus. Antikens Rom hade ett välordnat kloaksystem, varav lämningar ännu återstår i den berömda Cloaca Maxima, som anlades omkring 600 f. Kr. Även i Alexandria, Jerusalem & Karthago fanns under städernas storhetstid omfattande kloakanläggningar. Ganska långt fram i tiden förekom avancerade avloppssystem, i Visby byggde man som i andra medeltida städer på vår kontinent ett avloppssystem i mitten av 1200-talet.

Kommunala avlopp

Med ett kommunalt avloppssystem menas en avloppsanläggning som sköts av en kommunal förvaltning eller ett kommunalägt bolag. Till ett sådant system kopplas avloppsvatten huvudsakligen i tättbebyggda områden. Kommunen har då som ansvar att se till att avloppsvattnet renas i en reningsanläggning igen innan det åter skickas ut till sjöar, hav och vattendrag igen.

Enskilda avlopp

I Sverige uppskattat drygt 850 000 fastigheter som saknar anslutning till kommunalt avloppssystem. Av dessa är cirka 500 000 småhus för permanentboende och resten stugor (fritidshus). Många av dessa bostäder har egna reningsanläggningar. Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till övergödning av vattendragen genom kväve och fosfor. De vanligaste förekommande reningsteknikerna är slamavskiljning med efterföljande infiltrationsanläggning eller markbädd samt minireningsverk. Att enbart ha slamavskiljning som reningsmetod är olagligt.

Trekammarbrunn är en konstruktionslösning som används för att avskilja sedimenterande material ur toalettvatten och bad-, disk- och tvättvatten från hushåll som saknar anslutning till kommunalt avlopp (enskilda avloppsanläggningar).

Anläggning av avlopp

Vi kan hjälpa er med er avloppsanläggning. Tänk på att få anlägga ett enskilt avlopp krävs tillstånd från det kommunala Miljökontoret. För att ändra placering eller installera avlopp i sitt hus kan bygganmälan krävas.

Juridisk reglering av avlopp i Sverige

Miljöbalken

Utsläpp av avlopp är definierat som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken. I balkens mening är avloppsvatten:

  1. spillvatten eller annan flytande orenlighet
  2. vatten som använts för kylning
  3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för vissa fastigheters räkning (dagvatten)
  4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Spillvatten och annan flytande orenhet omfattar bl.a. avloppsvatten från hushåll och industrier och lakvatten från deponier. Med vatten som använts för kylning avses alla slags kylvatten, exempelvis kylvatten från kylning vid en industriprocess och vatten som används för att kyla ett värmesystem.

Med dagvatten avses tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten. Dränvatten är sådant vatten i marken som avleds genom dränering.